ขั้นตอนการสอบทนายความ (ตั๋วทนาย)

เอกสารประกอบ (คลิ้กเพื่อดาว์นโหลด)

กำหนดการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 & แผนผังที่นั่งสอบ

ท.51

9

 

กำหนดการและวิธีการลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51
คลิ้กเพื่อดูแผนผังที่นั่งสอบ ภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51
กำหนดลงทะเบียนสอบ 
นักศึกษาใหม่ (สมัครทางไปรษณีย์)  : วันที่ 1-17 สิงหาคม 2561
นักศึกษาใหม่ (สมัครด้วยตนเอง)      : วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 (วันเวลาราชการ)
นักศึกษาเก่า  (สมัครทางไปรษณีย์)  : 1-14 กันยายน 2561
นักศึกษาเก่า  (สมัครด้วยตนเอง)      : 17-28 กันยายน 2561
ทดสอบภาคทฤษฎี 20 มกราคม  2562 (เวลา 13.30 – 17.30 น.)

** เตรียมบัตรประจำผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

รับประกาศนีบัตรวิชาว่าความ รุ่น 49 และผู้ฝึกงาน 1 ปี 2-3/61

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

กำหนดการ ท.51