สถาบันสมาร์ทลอว์ติวเตอร์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ จำกัด” มี นายสิททิกรณ์ ศิริจังสกุล (อ.เป้) และ นางสาวชัญญาภัค แก่นยะกูล (อ.ตูน) เป็นกรรมการผู้จัดการ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 317/48 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัท สมาร์ทลอว์ติวเตอร์ จำกัด มีบริการทางกฎหมายดังต่อไปนี้

1.?ติวกฎหมาย?: ติวสอบตรง นิติศาสตร์, ติวกฎหมายชั้นปริญญาตรี, ติวตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตั๋วปี, ติวเนติบัณฑิตไทย,?ติวสอบนายร้อยตำรวจ เป็นต้น

2.?ที่ปรึกษากฎหมาย :?ให้คำปรึกษากฎหมายในคดีต่างๆแก่องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไป

3. ทำเอกสารทางกฎหมาย : ร่างและตรวจเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือทวงถาม, สัญญา, พินัยกรรม, คำฟ้อง, คำให้การ, อุทธรณ์, ฎีกา เป็นต้น

4.?แปลเอกสารทางกฎหมาย : แปลเอกสารทางกฎหมายภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

5. อบรมสัมมนากฎหมาย : จัดอบรมสัมมนาทางกฎหมายให้แก่พนักงานขององค์กรธุรกิจต่างๆ

ติดต่อเรา :

******************************