ตั๋วรุ่น และ ตั๋วปี แตกต่างกันอย่างไร

1. ตั๋วรุ่นมีการสอบข้อเขียน 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ส่วนตั๋วปีจะมีการสอบข้อเขียนเพียงครั้งเดียว

2. การสอบตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎีจะให้เขียนในสมุดคำตอบ ส่วนภาคปฏิบัติกับตั๋วปีจะให้เขียนในแบบพิมพ์ศาลให้ถูกต้อง

3. ตั๋วรุ่นสามารถสมัครเข้ารับการรับอบรมภาคทฤษฎีตามวันที่ประกาศ ส่วนตั๋วปีจะต้องแจ้งการฝึกต่อสภาทนายความเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอประกาศ แต่ต้องรอให้ครบ 1 ปีจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนสอบข้อเขียน

4. ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 80 คะแนน ปรนัย 20 คะแนน สอบได้ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ส่วนตั๋วปีมีคะแนนสอบ 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 70 คะแนน ปรนัย 30 สอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน ไม่มีคะแนนการฝึกงาน

5. ตั๋วรุ่นมีหนังสือรวมข้อสอบเก่าพร้อมธงคำตอบทั้ง ภาคทฤษฎี (เล่มสีน้ำเงิน) และ ภาคปฏิบัติ (เล่มสีแดง) ทำให้รู้แนวข้อสอบ แต่ตั๋วปีไม่มีหนังสือรวมข้อสอบเก่าจำหน่ายครับ

6. ตั๋วรุ่นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สถิตินักเรียนสอบผ่านสูงกว่าตั๋วปีมาก

*******************