อ.เป้ สิททิกรณ์ อธิบายแนวคำตอบข้อสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 36 ในส่วนของข้อสอบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ อันได้แก่ คำฟ้องแพ่ง, คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก, หนังสือยินยอมเป็นทายาท, คำร้องทุกข์, หนังสือทวงถาม อ่านรายละเอียดเพิ่มคลิ้ก >

ข้อเท็จจริง

วันที่ 10 มกราคม 2545 นายอังคาร กุมภา ทำสัญญากู้เงินจาก นางจันทร์ มกรา จำนวน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ตกลงชำระเป็นงวดๆ ทุกๆวันสิ้นเดือน ส่วนต้นเงินนั้นไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ และได้นำที่ดินของตนเองมาจำนองไว้ และ มีนายพุธ มีนา เป็นผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม

นางจันทร์ มกรา มีบุตรชอบฯ 2 คน คือ นางหนึ่ง มกรา และ นายสอง มกรา ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2553 นางจันทร์ เส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถขยับตัวได้และไม่รู้สำนึก และถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553

ก่อนนางจันทร์ มกรา ถึงแก่ความตาย ในวันที่ 5 มกราคม 2553 นายอังคาร กุมภา ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ไว้กับ นางหนึ่ง มกรา ตกลงว่าจะชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้แก่ นางหนึ่ง มกรา แล้ว โดยให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ในส่วนเงินต้นเมื่อนางหนึ่ง มกราทวงถาม แต่ นายอังคาร กุมภา ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของดือนมกราคมเพียงงวดเดียว และไม่ชำระอีกเลย

ก่อนตาย นางจันทร์ ได้ทำพินัยกรรม ยกทรัพย์สินทั้งหมด ให้แก่นางหนึ่ง เพียงผู้เดียว โดยมีทรัพย์สิน ที่ดิน พร้อมบ้าน ที่อาศัยอยู่ เงินสดในธนาคาร จำนวน 5 ล้าน และทรัพย์สินอื่น ยังหาไม่พบ ต่อมา?นางหนึ่ง เอาพินัยกรรมไปขอถอนเงินจากธนาคาร แต่ธนาคารปฎิเสธ อ้างว่าต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อน แต่ นางหนึ่ง มกรา ติดภาระกิจค้าขายต่างจังหวัด จึงให้ความยินยอมแก่ นายสอง มกรา เป็นผู้จัดการมรดกของนางจันทร์ มกรา

นางหนึ่ง มกรา และ นายสอง มกรา จึงมาพบท่านซึ่งเป็นทนายความและมอบให้ท่านดำเนินคดีกับผู้ที่ต้องรับผิด??และท่านได้ทำหนังสือทวงถามถึงนายอังคาร และนายพุธ ในฉบับเดียว โดยให้ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ภายใน 15 วัน

วันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 05.00 น. นายสอง มกรา ได้ยินเสียงดังจากหน้าบ้าน จึงเดินไปดู พบว่า กระจกรถ โตโยต้า ทะเบียน …. แตกเสียหาย จึงให้ทนายความ ทำคำร้องทุกข์ไปเป็นหนังสือไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน (สน.จตุจักร)

วันที่ 31 มกราคม 2554 ท่านยื่นฟ้องคดีแพ่งให้ชำระเงินและบังคับเอากับหลักประกัน

******************

คำสั่ง

1.หนังสือทวงถาม 12 คะแนน
2.คำร้องทุกข์ 7 คะแนน
3.หนังสือให้ความยินยอม 4 คะแนน
4.คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 22 คะแนน
5.คำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง 35 คะแนน

******************

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

ฎ.1099/2550 ถ. ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทและทรัพย์สินอื่นทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องตามพินัยกรร ว. ซึ่งเป็นบุตรของ ถ. จึงเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1608 วรรคสอง ว. ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียของ ถ. ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ มาตรา 1713

ฎ.1861/2534 ป.พ.พ.?มาตรา?1713 บัญญัติให้ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ?ร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้เมื่อมีกรณีตามที่ระบุไว้ในอนุมาตรา?(1)?ถึง?(3)?โดยมิได้บัญญัติว่าผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกแต่บังคับว่าผู้ที่จะร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ?ดังนั้น?ผู้ร้องจะขอให้ศาลตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้?หากบุคคลผู้นั้นไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตาม?ป.พ.พ.?มาตรา?1718.

************************

แนวคำตอบ

คำฟ้องแพ่ง

  • โจทก์ 1 คน คือ นางหนึ่ง มกรา ในฐานะผู้รับพินัยกรรมของ นางจันทร์ มกรา ส่วนจำเลย 2 คน คือ นายอังคาร กุมภา ในฐานะผู้กู้และผู้จำนอง และ นายพุธ มีนา ในฐานะผู้ค้ำประกัน
  • ค่าเสียหายมีเงินต้น 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยก่อนฟ้องคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันฟ้องคือวันที่ 31 มกราคม 2554 คิดเป็นเงิน 120,000 บาท ทุนทรัพย์ 1,120,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยหลังคิดอัตราร้อยละ 12 ต่อปีขอเงินต้น 1,000,000 บาทนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนว่าจะชำระครบถ้วน และขอให้บังคับจำนอง (นักเรียนคนหนึ่งแจ้งว่าธงคำตอบ “ไม่คิดดอกเบี้ยก่อนฟ้อง” แต่ผมไม่เห็นด้วย และไม่ขอยืนยัน)

คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

  • นางหนึ่ง มกรา เป็นผู้ร้อง และ ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง นายสอง มกรา เป็นผู้จัดการมรดกของ นางจันทร์ มกรา (ดู ฎ.1099/2550,1861/2534)

หนังสือยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก

  • “หนังสือยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก” ไม่เคยออกข้อสอบมาก่อน และเป็นเอกสารคนละอย่างกับ “หนังสือยินยอมของทายาท”
  • หนังสือยินยอมเป็นผู้จัดการมรดกต้องลงชื่อ “นายสอง มกรา” เป็นผู้ให้ความยินยอม

คำร้องทุกข์

  • “คำร้องทุกข์” เป็นหนังสือชนิดหนึ่งไม่ใช่ “คำร้อง,คำขอ,คำแถลง” ดูตัวอย่างการบรรยายจากธงคำตอบภาคทฤษฎี รุ่น 35

หนังสือทวงถาม

  • ต้องมีข้อความเรื่องการบอกกล่าวบังคับจำนองกับนายอังคารด้วย

************************

กำหนดการต่างๆ

ประกาศผลสอบ

  • วันที่ 17 มีนาคม 2554

กำหนดฝึกภาคปฏิบัติ

  • วันที่ 6 เมษายน 2554 – 5 ต.ค. 2554

วันสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ รุ่น 36

  • ยังไม่กำหนด

************************