รายการแบบฟอร์ม

???? ดาวน์โหลด

1. คำขอท้ายฟ้อง ???????????
2. คำบังคับ ????????? ?
3. คำฟ้อง ???????????
4. คำร้อง ???????????
5. คำสั่งเรียกตัวความ ???????????
6. คำสั่งเรียกพยานหลักฐาน หรือพยานวัตถุ ???????????
7. คำแก้ฎีกา ???????????
8. คำแก้อุทธรณ์ ???????????
9. คำแนะนำวิธีปฏิบัติแนบท้ายผู้บริโภค ???????????
10. คำให้การจำเลย ???????????
11. คำให้การณ์พยานโจทก์ (ผู้บริโภค) ???????????
12. ฎีกา ???????????
13. บัญชีพยาน ???????????
14. บันทึกถ้อยคำพยาน ???????????
15. สัญญาประนีประนอม ???????????
16. หมายนัด ???????????
17. หมายบังคับคดี ???????????
18. หมายยึดทรัพย์ชั่วคราว ???????????
19. หมายห้ามชั่วคราว ???????????
20. หมายอายัดชั่วคราว ถึงจำเลย ???????????
21. หมายอายัดดชั่วคราว เจ้าพนักงานบังคับคดี ???????????
22. หมายอายัดชั่วคราว ???????????
23. หมายอายัดชั่วคราว ถึงลูกหนี้ของจำเลย ???????????
24. หมายเรียกจำเลย ???????????
25. หมายเรียกพยานบุคคล ???????????
26. อุทธรณ์ ???????????
27. ใบมอบฉันทะ ???????????
28. ใบแต่งทนาย ???????????

ที่มา : เว็บไซท์ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา