พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

มาตรา 5 “นายจ้าง”  หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้