ตัวอย่างการบรรยายคำฟ้องอาญาข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร

25550818-023332

ตั๋วรุ่น และ ตั๋วปี แตกต่างกันอย่างไร

ตั๋วรุ่น และ ตั๋วปี แตกต่างกันอย่างไร

1. ตั๋วรุ่นมีการสอบข้อเขียน 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ส่วนตั๋วปีจะมีการสอบข้อเขียนเพียงครั้งเดียว

2. การสอบตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎีจะให้เขียนในสมุดคำตอบ ส่วนภาคปฏิบัติกับตั๋วปีจะให้เขียนในแบบพิมพ์ศาลให้ถูกต้อง

3. ตั๋วรุ่นสามารถสมัครเข้ารับการรับอบรมภาคทฤษฎีตามวันที่ประกาศ ส่วนตั๋วปีจะต้องแจ้งการฝึกต่อสภาทนายความเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอประกาศ แต่ต้องรอให้ครบ 1 ปีจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนสอบข้อเขียน

4. ตั๋วรุ่น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 80 คะแนน ปรนัย 20 คะแนน สอบได้ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน
ส่วนตั๋วปีมีคะแนนสอบ 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 70 คะแนน ปรนัย 30 สอบได้ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน ไม่มีคะแนนการฝึกงาน

5. ตั๋วรุ่นมีหนังสือรวมข้อสอบเก่าพร้อมธงคำตอบทั้ง ภาคทฤษฎี (เล่มสีน้ำเงิน) และ ภาคปฏิบัติ (เล่มสีแดง) ทำให้รู้แนวข้อสอบ แต่ตั๋วปีไม่มีหนังสือรวมข้อสอบเก่าจำหน่ายครับ

6. ตั๋วรุ่นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สถิตินักเรียนสอบผ่านสูงกว่าตั๋วปีมาก

*******************

การสมัคร “วิสามัญสมาชิก” หรือ “สามัญสมาชิก”

bai_sa_mak_rasa_ma_chik_01_Page_1

 

เทคนิคการสอบทนายความ

สุดยอด ! ?เกียรติคุณ เหล่าชัย? ม.ขอนแก่น นักเรียนของ ?สมาร์ทลอว์ติวเตอร์? คอร์สติวสอบทนายความ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอบได้ที่ 1 ของภาคปฏิบัติ รุ่น 37 (76คะแนน) ได้รับ The New iPad เป็นของรางวัลจาก อ.เป้ อ.ตูน ผมภูมิใจมากๆครับที่นักเรียนของเราทำสำเร็จ มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการคลิ้ก Like + Share เยอะๆเลยนะครับ (^.^)

คุณฟ้ารำไพ ทองพันชั่ง ม.ธรรมศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 78 คะแนน ได้รับรางวัลจากอ.เป้และอ.ตูนเป็น The New iPad เธอได้ให้คำแนะนำและเทคนิคการสอบใบอนุญาตทนายความรวมทั้งให้กำลังใจคนทำงานที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไว้ในคลิปวิดิโอนี้ ลองเปิดฟังดูนะครับ

*******************************

มหาวิทยาลัยที่สามารถใช้วุฒิอนุป.ตรี นิติศาสตร์ สมัครสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้

image

ที่มา : เพจสำนักอบรมวิชาว่าความ

ข้อสอบตั๋วปี 2/55

ข้อสอบตั๋วปี 2/55 (16ธ.ค.55)

คำสั่ง

1.คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ 8 คะแนน
2.คำร้องทุกข์ 10 คะแนน
3.คำให้การ 32 คะแนน
4.คำร้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย 20 คะแนน

แนวคำตอบข้อคำให้การ

1.จำเลยทั้งสามมีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ไปครบถ้วนแล้วและโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเกินความเสียหายที่แท้จริง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องให้แก่โจทก์ ( อนึ่ง การเจรจาชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อตกลงระงับข้อพิพาท เช่น ลดค่าเสียหาย และไม่ปรากฎว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ต้องรับผิด)

2.จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความละเมิดตามป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่งได้ เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ร่วมรับผิดในมูลละเมิดจึงไม่นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับกับจำเลยที่ 2 (หจก.ซึ่งเป็นนายจ้าง) และที่ 3 (หุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด) เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการทำละเมิดและรู้ตัวบุคคลที่ต้องรับผิด คดีโจทก์จึงขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามฎ.321/2550

ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความเพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำละเมิดและผู้กระทำความผิดอาญาจึงต้องนำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ

ฎ.321/2550 การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งให้นับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง นั้นหมายความเฉพาะการเรียกร้องจากตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมในการกระทำผิดโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ร่วมในการกระทำความผิดด้วย การเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงต้องใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า เหตุคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 แต่โจทก์มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 หลังเกิดเหตุเป็นเวลา 3 ปีเศษ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ย่อมเป็นการแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความให้เป็นที่เข้าใจแล้วว่า นับแต่วันเกิดเหตุละเมิดถึงวันฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ไปแล้ว คำให้การของจำเลยที่ 2 จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงมีประเด็นเรื่องอายุความ

อ.เป้สอนฎีกานี้ในคอร์สพิเศษ อยู่ในชีทชุดที่ 10 การวินิจฉัยหลักกฎหมาย

แนวคำตอบข้อคำร้องวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ในข้อนี้ต้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเรื่อง คดีขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3

ส่วนเรื่อง อำนาจฟ้อง?จะขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายไม่ได้ เพราะข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้องจริงหรือไม่

************************