กำหนดการและวิธีการลงทะเบียนสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 53
คลิ้กเพื่อดูระเบียบการสมัครสอบ และดาวน์โหลดใบสมัคร
กำหนดลงทะเบียนสอบ 
นักศึกษาใหม่ (สมัครทางไปรษณีย์)  : วันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562
นักศึกษาใหม่ (สมัครด้วยตนเอง)      : วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562 (วันเวลาราชการ)
นักศึกษาเก่า  (สมัครทางไปรษณีย์)  : วันที่  16 – 27 กันยายน 2562
นักศึกษาเก่า  (สมัครด้วยตนเอง)      : วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562  (วันเวลาราชการ)
ทดสอบภาคทฤษฎี 19 มกราคม 2562

** เตรียมบัตรประจำผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2563