ขั้นตอนการสมัครสอบตั๋วปี

ขั้นตอนการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ กรณีผู้ฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั๋วปี) ซึ่งจะเปิดสอบปีละ 2 ครั้ง?

1.จบป.ตรีหรืออนุป.ตรี คณะ/สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่สภาทนายความรับรอง

2.ขอใบแจ้งการฝึกงานจากสภาทนายความ(มาขอเอง/ให้คนอื่นมาขอแทนก็ได้)

3.นำใบแจ้งการฝึกงานไปให้ทนายความซึ่งมีใบอนุญาตฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี เซ็นรับรองการฝึกงาน

4.นำใบแจ้งการฝึกงานที่ทนายความเซ็นแล้วมายื่นที่สภาทนายความ (มายื่นเอง/มอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นแทน/ส่งไปรษณีย์ก็ได้)

5.รอเวลาครบ 1 ปี

6.เมื่อครบกำหนดฝึกงาน 1 ปีแล้วจึงจะสิทธิมีลงทะเบียนสอบได้ (มายื่นเอง/มอบอำนาจให้คนอื่นมายื่นแทน/ส่งไปรษณีย์ก็ได้)

7.ถ้าสอบไม่ผ่าน มีสิทธิลงทะเบียนสอบครั้งต่อไป (ไม่ต้องรักษาสถานภาพ) ถ้าสอบผ่านต้องไปสอบปากเปล่า,อบรมจริยธรรม,รับใบประกาศนียบัตร,สมัครสามัญ/วิสามัญสมาชิกกับเนติฯ และยื่นคำขอจดใบอนุญาตฯกับสภาทนายความ ตามลำดับ

************************

ที่มา : เพจอาจารย์เป้ http://www.facebook.com/AjarnPae และ www.ตั๋วทนาย.com

Write a comment