ข้อสอบตั๋วปี 2/55

ข้อสอบตั๋วปี 2/55 (16ธ.ค.55)

คำสั่ง

1.คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ 8 คะแนน
2.คำร้องทุกข์ 10 คะแนน
3.คำให้การ 32 คะแนน
4.คำร้องวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย 20 คะแนน

แนวคำตอบข้อคำให้การ

1.จำเลยทั้งสามมีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ไปครบถ้วนแล้วและโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเกินความเสียหายที่แท้จริง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้องให้แก่โจทก์ ( อนึ่ง การเจรจาชดใช้ค่าเสียหายตามข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อตกลงระงับข้อพิพาท เช่น ลดค่าเสียหาย และไม่ปรากฎว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ต้องรับผิด)

2.จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความละเมิดตามป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่งได้ เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ร่วมรับผิดในมูลละเมิดจึงไม่นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับกับจำเลยที่ 2 (หจก.ซึ่งเป็นนายจ้าง) และที่ 3 (หุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด) เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการทำละเมิดและรู้ตัวบุคคลที่ต้องรับผิด คดีโจทก์จึงขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามฎ.321/2550

ส่วนจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความเพราะจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำละเมิดและผู้กระทำความผิดอาญาจึงต้องนำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับ

ฎ.321/2550 การเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งให้นับอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง นั้นหมายความเฉพาะการเรียกร้องจากตัวผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมในการกระทำผิดโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ร่วมในการกระทำความผิดด้วย การเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงต้องใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า เหตุคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 แต่โจทก์มาฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 หลังเกิดเหตุเป็นเวลา 3 ปีเศษ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ย่อมเป็นการแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความให้เป็นที่เข้าใจแล้วว่า นับแต่วันเกิดเหตุละเมิดถึงวันฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ไปแล้ว คำให้การของจำเลยที่ 2 จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง คดีสำหรับจำเลยที่ 2 จึงมีประเด็นเรื่องอายุความ

อ.เป้สอนฎีกานี้ในคอร์สพิเศษ อยู่ในชีทชุดที่ 10 การวินิจฉัยหลักกฎหมาย

แนวคำตอบข้อคำร้องวินิจฉัยชี้ขาดฯ

ในข้อนี้ต้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเรื่อง คดีขาดอายุความในส่วนของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3

ส่วนเรื่อง อำนาจฟ้อง?จะขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายไม่ได้ เพราะข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้องจริงหรือไม่

************************

Write a comment