บริษัท A ทำสัญญาจ้างบริษัท B ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหางานให้หารปภ.มาทำงานให้ โดยบริษัท A จ่ายค่าจ้างให้บริษัท B แล้วบริษัท B ทำหน้าที่จัดหาและจ่ายค่าจ้างให้รปภ. หากบริษัท B ไม่จ่ายค่าจ้างให้ รปภ. บริษัทใดต้องรับผิดต่อรปภ.ตามกฎหมายแรงงาน

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

มาตรา 5 “นายจ้าง”  หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้

Write a comment