ผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ยื่นขอเป็นโจทก์ร่วมและขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

Write a comment