การมอบอำนาจฟ้องคดี

การมอบอำนาจฟ้องคดีสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยผู้มอบอำนาจฟ้องคดีฐานะเป็น “โจทก์” ส่วนผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดีมีฐานะเป็น “ผู้รับมอบอำนาจโจทก์”

กรณีที่มีการมอบอำนาจฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาจะต้องบรรยายสถานะคู่ความเสมอโดยระบุว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด (ใสชื่อ-นามสกุล) เป็นผู้ฟ้องร้องและดำเนินคดีแทนพร้อมทั้งอ้างสำเนาหนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารท้ายคำฟ้อง อาทิเช่น

” ข้อ 1. คดีนี้โจทก์มอบอำนาจให้ นายหนึ่ง มกรา ฟ้องร้องและดำเนินคดีกับจำเลยแทนโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 ”

” ข้อ 1. ในการฟ้องร้องดำเนินคดีนี้ โจทก์ทั้งสองมอบอำนาจให้ นายสอง กุมภา เป็นผู้ดำเนินการแทน รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1″

อนึ่ง การมอบอำนาจฟ้องคดีเป็นคนละกรณีกับการแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดี การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีทำในหนังสือมอบอำนาจ ส่วนการแต่งทนายทำในใบแต่งทนายความ

**************

Write a comment