นักเรียนที่สอบใบอนุญาตทนายความได้คะแนนสูงสุด

อ.เป้กับอ.ตูนมอบ The New iPad เป็นรางวัลให้แก่ “ฟ้ารำไพ” และ “เกียรติคุณ” ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดและที่ 1 ภาคปฏิบัติ รุ่น 37

คอร์สใบอนุญาตทนายความ ภาคทฤษฎี
 • คุณณรงค์พล ณัฐกิจมงคลชัย จุฬาฯ สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 80 คะแนน
 • คุณสุนทรี นาคทอง ม.หอการค้าไทย สอบภาคทฤษฎี รุ่น 39 ได้ 78 คะแนน
 • คุณสินีนุช รักเดช ม.รามคำแหง สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 75 คะแนน
 • คุณเกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์ จุฬาฯ?สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 75 คะแนน
 • คุณดรณ์ ลดาวัลย์บุตร มสธ.?สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 73 คะแนน
 • คุณกรเอก บริรักษ์กุล?สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 73 คะแนน
 • คุณพรพิมล ปรีชากรณ์ ม.รามคำแหง?สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 72 คะแนน
 • คุณวัจน์ธนิศร์ ศรีวิชัย ม.ธรรมศาสตร์?สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 72 คะแนน
 • คุณบุญธิพา วสุวานิช ม.นเรศวร สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 71 คะแนน
 • คุณองค์กร เบญจมินทร์ ?ม.เชียงใหม่ สอบภาคทฤษฎี รุ่น 38 ได้ 71 คะแนน
คอร์สใบอนุญาตทนายความ ภาคปฏิบัติ และผู้ฝึกงาน 1 ปี (ตั๋วปี)
 • คุณฟ้ารำไพ ทองพันชั่ง ม.ธรรมศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 78 คะแนน (ได้คะแนนมากที่สุดของภาคปฏิบัติ รุ่น 37 แต่ไม่ได้ที่ 1 เพราะเป็นผู้รักษาสถานภาพ)
 • คุณเกียรติคุณ เหล่าชัย ม.ขอนแก่น สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 76 คะแนน (อันดับ 1 ของภาคปฏิบัติ รุ่น 37)
 • คุณณัฐวุฒิ สุวรรณวัฒนกุล มรภ.พระนคร สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 35 ได้ 74 คะแนน
 • คุณรพัตร รัตนะ จุฬาฯ สอบผ่านภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 73 คะแนน (ปรนัยได้ 19/20)
 • คุณนิธิพงษ์ แสนฟอง มสธ. สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 36 ได้?73 คะแนน
 • คุณธัชชัย ทุนผลงาม ม.เชียงใหม่ สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 72 คะแนน
 • คุณกันย์สินี เอกธนากุลพัชร มสธ.?สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 71 คะแนน
 • คุณเชิดศักดิ์ คงผล ม.รามคำแหง สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 36 ได้ 70 คะแนน
 • คุณอภิรัฐ ดีทองอ่อน ม.ธรรมศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 37 ได้ 70 คะแนน

?*************************

Write a comment