ปฏิทินเนติฯ สมัย 72

วันสอบข้อเขียน ภาค 1 สมัย 72

  • กลุ่มกฎหมายอาญา : สอบวันที่ 29 กันยายน 2562
  • กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2562

Write a comment