แนวข้อสอบคดีไม่มีข้อพิพาท

คดีไม่มีข้อพิพาท

อ.เป้ สิททิกรณ์

“คดีไม่มีข้อพิพาท” หมายถึง คดีแพ่งที่บุคคลเสนอต่อศาลเพื่อใช้สิทธิทางศาลตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้

คดีไม่มีข้อพิพาทจะออกข้อสอบตั๋วทนาย 1 ?ข้อ ?ประมาณ 20 – 50 คะแนน เรื่องที่เคยออกข้อสอบ ได้แก่

  1. คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  2. คำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ
  3. คำร้องขอให้ศาลถอนผู้จัดการมรดกและขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแทน
  4. คำคัดค้านคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก

************************************

Write a comment