การใช้แบบพิมพ์ศาล

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าสอบตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ และ ตั๋วปี สอบไม่ผ่าน?ก็คือ การเลือกใช้แบบพิมพ์ศาลไม่ถูกต้อง?ดังนั้น ผมจึงเขียนบทความฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำในการเลือกใช้แบบพิมพ์ศาล มีรายละเอียดดังนี้

  1. คำฟ้องแพ่ง : คำฟ้อง + 40ก. + คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
  2. คำฟ้องอาญา : คำฟ้อง + 40ก. + คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
  3. คำร้อง,คำขอ,คำแถลง,คำบอกกล่าว : คำร้อง + 40ก.
  4. ใบแต่งทนาย : ใบแต่งทนาย
  5. บัญชีพยาน,บัญชีพยานเพิ่มเติม : บัญชีพยาน + บัญชีพยาน
  6. หนังสือ,คำร้องทุกข์,สัญญา,พินัยกรรม : A4
  7. คดีไม่มีข้อพิาท : คำร้อง + 40ก.
  8. คำให้การ,ฟ้องแย้ง : คำให้การ + 40ก.

ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบไม่มากก็น้อย ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนครับ 😀

************

Write a comment