การดำเนินคดีแพ่งของผู้เยาว์

ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพราะยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ยังไม่ได้สมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาล

ผู้เยาว์สามารถเป็นคู่ความในคดีแพ่งได้เช่นเดียวกับผู้ที่บรรลุนิติแล้ว กล่าวคือ ผู้เยาว์สามารถเป็นโจทก์และเป็นจำเลยในคดีแพ่งได้ แต่เนื่องจากผู้เยาว์ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องอายุและประสบการณ์ ป.วิ.แพ่ง มาตรา 56 จึงจำกัดสิทธิในการดำเนินคดีของผู้เยาว์ไว้?โดยกำหนดให้ทำได้ 2?รูปแบบ คือ

 

1. ผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้เยาว์

?โจทก์เป็นผู้เยาว์มี นางสวย สีเหลือง เป็นมารดาชอบโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ มีอำนาจฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาสูติบัตร เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1

?โจทก์เป็นผู้เยาว์มี นายหล่อ สีแดง เป็นบิดาชอบโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ มีอำนาจฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาสูติบัตร และ ใบสำคัญการสมรสบิดามารดาโจทก์ เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1 และ 2

 

2. ผู้เยาว์ฟ้องร้องดำเนินคดีเองโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์เป็นผู้เยาว์มี นางสวย สีเหลือง เป็นมารดาชอบโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์และได้ให้ความยินยอมแก่โจทก์ในการฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้แล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาสูติบัตรและหนังสือให้ความยินยอม เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1 และ 2

?โจทก์เป็นผู้เยาว์มี นายหล่อ สีแดง เป็นบิดาชอบโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์และได้ให้ความยินยอมแก่โจทก์ในการฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้แล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาสูติบัตร ใบสำคัญการสมรสบิดามารดาโจทก์ และ หนังสือให้ความยินยอม เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1 ถึง 3

ส่วนกรณีเป็นจำเลย บุคคลซึ่งถูกโต้แย้งสิทธิสามารถฟ้องผู้เยาว์เป็นจำเลยได้เช่นกัน และ ไม่จำต้องบรรยายถึงบิดามารดาของผู้เยาว์แต่อย่างใด

**********************************************************

อ่านต่อ

สมเจตน์ มรภ.พระนคร

Somjet

การเรียนเนติบัณฑิตและสอบตั๋วทนายควบคู่กันไป? ในความรู้สึกของผมเอง (สมเจตน์ หอมเกสร) ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งหนักอยู่พอสมควร ?ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่อย่างไร แต่ก็อาศัยว่าตัวเองเป็นคนตั้งใจและมีความพยายามอยู่บ้าง ?ทั้งต้องรู้จักวางแผนและแบ่งเวลาในการเรียนตลอดจนต้องเตรียมตัวสอบเอาไว้แต่เนิ่นๆ นอกจากจะต้องศึกษาและค้นคว้าตำราเรียนแล้ว? อาจจะต้องอาศัยเทคนิคในการจำหรือหาวิธีอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราเข้าใจ? ช่วงใกล้สอบยอมรับเลยว่าผมขาดความมั่นใจมาก

โชคดีของผมเองที่ได้รู้จักกับ อ.สิททิกรณ์ (อ.เป้) กับ อ.ชัญญาภัค (อ.ตูน) มาก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พอรู้ว่าอาจารย์เปิดสอนติวตั๋วทนาย ก็เลยมาขอคำปรึกษาและได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดี ?จึงเลือกที่จะลงเรียนติวคอร์สตั๋วทนายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อาจารย์ก็เป็นกันเองกับผู้เรียน มีการจัดระบบการสอนที่ดี ?มีเอกสารประกอบการติว? และไม่ใช้วิธีท่องจำเอา? แต่เป็นการสอนให้รู้ถึงเหตุและผล? โดยในแต่ละเรื่องนั้นอธิบายถึงที่มาและขอบเขตได้อย่างชัดเจน ทำให้มีความรู้และเข้าใจไม่ลืมง่าย? มากกว่าการท่องจำ?ผลการสอบภาคทฤษฎีได้ 54 คะแนน ภาคปฏิบัติได้ 69 คะแนน? แม้ผลการสอบคะแนนอาจจะไม่สูงมากแต่ก็เป็นสอบครั้งเดียวผ่านของในแต่ละครั้ง?

การติวอาจต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่า? ทำให้เราสามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร? และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับคดีความหรือธุรกิจได้? เป็นการประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ ได้อย่างงดงาม ตลอดจนใบอนุญาตทนายความจะติดตัวเราไปตลอด

ว่าที่ ร.ต. สมเจตน์? หอมเกสร

นิติศาสตร์บัณฑิต? มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

****************************

อ่านต่อ

คำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

เนื่องด้วยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์ไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งครบกำหนดยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 แต่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

โจทก์จึงขอศาลโปรดมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยโดยขาดนัดยื่นคำให้การต่อไปด้วย ขอศาลโปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

************

อ่านต่อ

คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์

? ? ? ? ? ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลในวันนี้

เนื่องด้วยจำเลยทั้งสามมีภูมิลำเนาแน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายคำแถลงหมายเลข 1-3
โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง โจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลโปรดอนุญาต
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

อ่านต่อ

ข้อสอบตั๋วปี 2/53

1.อัตนัย 70 คะแนน

ข้อ 1. หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย? 20? คะแนน

ข้อ 2. คำฟ้องแพ่ง (ละเมิด,ยืม)? 30 คะแนน

ข้อ 3. คำฟ้องอาญา (อนาจาร)? 15 คะแนน

ข้อ 4. ใบแต่งทนายความ 5 คะแนน

2. ปรนัย 30 คะแนน

********************************

อ่านต่อ

การใช้แบบพิมพ์ศาล

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้าสอบตั๋วทนาย ภาคปฏิบัติ และ ตั๋วปี สอบไม่ผ่าน?ก็คือ การเลือกใช้แบบพิมพ์ศาลไม่ถูกต้อง?ดังนั้น ผมจึงเขียนบทความฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำในการเลือกใช้แบบพิมพ์ศาล มีรายละเอียดดังนี้

  1. คำฟ้องแพ่ง : คำฟ้อง + 40ก. + คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
  2. คำฟ้องอาญา : คำฟ้อง + 40ก. + คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
  3. คำร้อง,คำขอ,คำแถลง,คำบอกกล่าว : คำร้อง + 40ก.
  4. ใบแต่งทนาย : ใบแต่งทนาย
  5. บัญชีพยาน,บัญชีพยานเพิ่มเติม : บัญชีพยาน + บัญชีพยาน
  6. หนังสือ,คำร้องทุกข์,สัญญา,พินัยกรรม : A4
  7. คดีไม่มีข้อพิาท : คำร้อง + 40ก.
  8. คำให้การ,ฟ้องแย้ง : คำให้การ + 40ก.

ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบไม่มากก็น้อย ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนครับ 😀

************

อ่านต่อ

ข้อสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 35

ข้อสอบตั๋วทนาย ภาคทฤษฎี รุ่น 35

 

ข้อ 1. คำร้องทุกข์เป็นหนังสือ

ข้อ 2. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม

ข้อ 3. คำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง (ละเมิด)

ข้อ 4. คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์

ข้อ 5. คำร้องขอรวมการพิจารณา

ข้อ 6. คำแถลงขอศาลออกนั่งบัลลังก์

**********

ฎีกาข้อคำฟ้องแพ่ง

ฎ. 734/2551 จำเลย ที่ 1 ทำสัญญากับจำเลยที่ 2 รับจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่กำหนดรวมทั้งลานจอดรถ ของจำเลยที่ 3 โดยกำหนดให้ต้องรักษาความปลอดภัยด้านโจรกรรม และดูแลรถของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ไม่ให้เกิด ความเสียหาย ซึ่งในทางปฏิบัติจำเลยที่ 1 จะจัดให้มีพนักงานประจำที่ทางเข้าลานจอดรถเพื่อคอยมอบบัตรผ่านลานจอดรถและ เขียนหมายเลขทะเบียนกำกับไว้ก่อนมอบให้ผู้ที่จะนำรถเข้ามาจอด เมื่อจะนำรถออกผู้ขับรถจะต้องคืนบัตรผ่านลานจอดรถและชำระค่าบริการจอดรถให้ แก่พนักงานที่ประจำทางออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงขับรถผ่านออกไปได้ ก. และ ว. ผู้เอาประกันภัยได้นำรถที่โจทก์รับประกันภัยเข้าไปจอดในลานจอดรถของอาคารดัง กล่าว และได้รับบัตรผ่านลานจอดรถจากพนักงานของจำเลยที่ 1 แต่ไม่ได้เขียนหมายเลขทะเบียนรถกำกับไว้จึงมีผู้นำรถยนต์พิพาทผ่านออกจากลาน จอดรถได้ โดยที่บัตรผ่านลานจอดรถและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยังอยู่กับ ว. ผู้เอาประกันภัย เหตุที่รถยนต์ของ ว. ผู้เอาประกันภัยสูญหายไปเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานของจำเลยที่ 1 ที่ไม่เขียนหมายเลขทะเบียนรถกำกับไว้ในบัตรผ่านลานจอดรถและไม่ตรวจสอบหลัก ฐานให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะอนุญาตให้นำรถออกไป เป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรผ่านลาน จอดรถ ถือได้ว่าพนักงานของจำเลยที่ 1 กระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้รถยนต์ ของ ว. ผู้เอาประกันภัยสูญหาย ถือได้ว่าลูกจ้างของจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดในค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้รับประกันภัย
เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรผ่านลานจอดรถที่ว่า การออกบัตรนี้ไม่ใช่เป็นการรับฝากรถ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายต่อรถใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 กำหนดขึ้นเพื่อให้จำเลยที่ 1 พ้นความรับผิดตามเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 กำหนดขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดในการกระทำละเมิดของลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิ

credit?: ขอบคุณ คุณ?Joey?(vanattapong@hotmail.com)

******************************

อ่านต่อ

คำแถลงขอปิดหมาย

คำแถลงขอปิดหมาย

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

เนื่องด้วยจำเลยมีภูมิลำเนาแน่นอนตามที่โจทก์ระบุไว้ในคำฟ้อง รายละเอียดปรากฎตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำแถลง

ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย หากส่งไม่ได้เพราะไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับไว้แทนโดยชอบ โจทก์ขอศาลโปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย แทนการส่งหมายด้วยวิธีธรรมดาต่อไปด้วย ขอศาลโปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

อ่านต่อ