ข่าวเนติบัณฑิตยสภา

ปฏิทินเนติฯ สมัย 72

วันสอบข้อเขียน ภาค 1 สมัย 72

  • กลุ่มกฎหมายอาญา : สอบวันที่ 29 กันยายน 2562
  • กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ

แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบ เนติฯ ภาค 2 สมัย 70

messageImage_1520128629697

 

  • วันสอบกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
  • วันสอบกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

อ่านต่อ

  • 1
  • 2