1.อัตนัย 70 คะแนน

ข้อ 1. หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย? 20? คะแนน

ข้อ 2. คำฟ้องแพ่ง (ละเมิด,ยืม)? 30 คะแนน

ข้อ 3. คำฟ้องอาญา (อนาจาร)? 15 คะแนน

ข้อ 4. ใบแต่งทนายความ 5 คะแนน

2. ปรนัย 30 คะแนน

********************************