คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์

? ? ? ? ? ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลในวันนี้

เนื่องด้วยจำเลยทั้งสามมีภูมิลำเนาแน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายคำแถลงหมายเลข 1-3
โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง โจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลโปรดอนุญาต
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

Write a comment