คำแถลงขอปิดหมาย

คำแถลงขอปิดหมาย

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

เนื่องด้วยจำเลยมีภูมิลำเนาแน่นอนตามที่โจทก์ระบุไว้ในคำฟ้อง รายละเอียดปรากฎตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำแถลง

ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย หากส่งไม่ได้เพราะไม่พบจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับไว้แทนโดยชอบ โจทก์ขอศาลโปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย แทนการส่งหมายด้วยวิธีธรรมดาต่อไปด้วย ขอศาลโปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

Write a comment