สมัคร ตั๋วรุ่น หรือ ตั๋วปี ???

สมัคร ตั๋วรุ่น หรือ ตั๋วปี ???

?

คำถามที่พบบ่อยมาก คือ ควรสมัครตั๋วรุ่น หรือ ตั๋วปี? เนื่องจากสภาทนายความมิได้บังคับว่าต้องเลือกสมัครระบบใดระบบหนึ่ง จึงขอแนะนำว่าให้สมัครให้ทั้ง 2 อย่างพร้อมๆกัน

1. เมื่อจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือ ได้รับอนุปริญญาตรี ให้หาสำนักงานฝึกงานและยื่นเอกสารต่อสภาทนายความทันที เมื่อครบ 1 ปีจะได้มีสิทธิสอบตั๋วปี

2. ในระหว่างรอตั๋วปีครบกำหนด 1 ปี ให้สมัครตั๋วรุ่นและเข้าสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามลำดับ

3. เมื่อตั๋วปีครบกำหนดแล้ว และยังสอบตั๋วรุ่นภาคปฏิบัติไม่ผ่านให้รักษาสถานภาพและลงทะเบียนสอบตั๋วปีตามประกาศของสภาทนายความ

4. ถ้ายังสอบไม่ผ่านทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปีให้ลงทะเบียนสอบทั้งสองสนามไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบข้อเขียนผ่าน

Write a comment