สาเหตุที่ทำให้สอบตั๋วทนายไม่ผ่าน

สาเหตุที่ทำให้สอบตั๋วทนายไม่ผ่าน

?

ข้อสอบอัตนัยของตั๋วรุ่นและตั๋วปีจะเหมือนกันตรงที่ ข้อสอบจะให้ข้อเท็จจริงมาเรื่องหนึ่งและกำหนดให้ผู้เข้าสอบเขียนเอกสารทางกฎหมายตามคำสั่ง

ในเบื้องต้น ผู้เข้าสอบจึงจับประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงเสียก่อน แล้ววินิจฉัยด้วยหลักกฎหมาย และเขียนเอกสารให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง

ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้ที่สอบไม่สอบ

1) เข้าใจข้อเท็จจริงผิด หมายความว่า อ่านข้อเท็จจริงผิดไปทำให้วินิจฉัยหลักกฎหมายผิดและเขียนผิดตามลำดับ

2) วินิจฉัยข้อกฎหมายผิด เช่น วินิจฉัยสถานะคู่ความที่เป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัทผิดไป เป็นต้น

3) เขียนเอกสารไม่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ (ยึดธงคำตอบของสภาทนายความเป็นหลัก)

4) ใช้แบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง (ให้ฝึกใช้บ่อยๆ)

5) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ

*************************

Write a comment